top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH - RODO

Szanowni Państwo !


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informujemy Państwa, że :

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest:    Magdalena Nowak ARCHITEKT,  z siedzibą pod adresem:   05-822 Milanówek, ul. Królowej Jadwigi 14  -  zwana dalej Administrator danych osobowych.

 

2. Państwa Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celach tylko i wyłącznie związanych z ofertowaniem i realizacją wykonywanych usług.

 

3. Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz okres wymagany przepisami prawa.

 

4. Państwa Dane osobowe mogą być przekazane współpracownikom Pracowni MNA (np. konstruktorom, instalatorom, itp.), którzy również objęci są RODO.

 

5. Przekazane przez Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem świadczenia usług przez Magdalena Nowak ARCHITEKT - w tym ofertowania, usługi projektowe, itp.

 

7. W oparciu o obowiązujące przepisy przysługują Państwu następujące prawa:

- dostępu do dotyczących Państwa danych oraz otrzymania ich kopii
- sprostowania (poprawiania) danych
- usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w przepisach)
- do ograniczenia przetwarzania danych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy stwierdzą, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

bottom of page